Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС) работи с понятието Книга на собствeниците. В закона няма понятие Домова книга. За търговски цели някои от издателите могат да използват и понятието Домова книга като търговско наименование, под което разпространяват целия небходим набор от документи за етажната собственост. В тези случаи Книгата на собствениците е част от Домовата книга.

Според ЗУЕС Книгата на собствениците трябва да се води във всяка сграда или вход в режим на етажна собственост.

В книгата се вписват трите имена на собственика, на членовете на неговото домакинство и на обитателите, както и самостоятелният обект и началната дата на обитаването му.

Вписването се извършва в 15-дневен срок от придобиването на правото на собственост, а за обитателите – в 15-дневен срок от началната дата на обитаването.

Достъп до данните в книгата имат Управителният съвет (Управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Националната ветеринарно-медицинска служба.

Данните от Книгата на собствениците се предоставят от Управителния съвет (Управителя) при подаване на уведомление или заявление за вписване в регистър на сградите в режим на етажна собственост.

Към Книгата на собствениците се води приложение, в което всеки собственик или обитател вписва притежаваните или взети за отглеждане животни.

Образецът на Книгата на собствениците се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Издателите, които издават Книгата на собствениците, трябва да се съобразяват с този образец.