Със Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) бе направена промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съгласно промяната от 1 май 2009 г. кметът на общината е задължен да оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на ЗУЕС.

При преструктуриране на квартали с комплексно застрояване и в случаите, когато сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи в отделен урегулиран поземлен имот по реда на Закона за устройство на територията, се определя прилежаща площ към сградата. Прилежащата площ се определя от кмета на общината по негова инициатива или по искане на заинтересованите лица. Определената прилежаща площ се предоставя за поддържане и използване от съответната етажна собственост при условия и по ред, определен от Общинския съвет.

За всяка сграда в режим на етажна собственост се издава технически паспорт при условията и по реда на Закона за устройство на територията. Председателят на Управителния съвет (Управителят) е длъжен да съхранява безсрочно техническия паспорт, а кметът на общината или района е длъжен да упражнява текущ контрол за етапното изпълнение на мерките, предвидени в техническия паспорт.

Общинската или районната администрация издават актове за установяване на нарушения във връзка с предоставени им констативни протоколи за нарушения на задълженията по ЗУЕС и нарушения на правилата за вътрешния ред в етажната собственост, създаващи безпокойство, по-голямо от обичайното. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или района или от оправомощено от тях длъжностно лице.

Изпълнението на горните разпоредби не би било възможно, ако общината не разполага с достатъчно подробна и актуална информация за етажните собствености и за техните управителни органи. Целта е да се установи комуникация между районната администрация и Управителните съвети (Управителите) на етажни собствености, както за изпълнение на законовите изисквания, така и за провеждането на съвместни инициативи за развитието на района.

Предстои усвояване на големи средства по европейските програми и по други програми за саниране на жилищния фонд, което прави установяването на такава комуникация още по-наложително.