Защо всички Собственици са отговорни за поддръжката на покрива

Независимо колко голяма е повредата и дали се налага цялостен ремонт или само частичен – той е ангажимент на всички съсобственици на ЕС, защото става дума за общи части на сградата. Собствеността, освен права, носи и задължения. Разходите за покрива са в тежест на всеки собственик от етажната собственост, без значение дали живее на последния етаж и повредите на покрива пряко го засягат, или на 1 до 3 етаж и течовете никога не достигат до неговата сосбственост.

Какво правим при необходимост от ремонт на покрива

Когато става дума за етажната собственост и общите части, решенията се взимат от общото събрание. Независимо къде точно и колко мащабен е ремонтът, той е задължение на всички. Изключение може да има само, ако се докаже, че повредите са следствие на действията на отделен собственик (собственици), които са в разрез с правилника за вътрешния ред и/или със законовите положения.

Общото събрание обсъжда събраните оферти, избира една и определя необходимите вноски съответно на чл. 6 от Закона за етажната собственост, който гласи, че собствениците на имота: „заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд „Ремонт и обновяване“, съразмерно с притежаваните идеални части“. Задължението ви произтича от самата собственост и не зависи от това, дали имотът се ползва или не. Така че дължите разходите за поддръжката и ремонта за идеалните части, дори и да не ползвате обекта.

При неиздължаване на някой от съсобствениците в срок, протоколът от общото събрание служи за база за съдебни действия по събирането на сумите, които съседите са платили вместо него. При това недобросъвестните длъжници, освен вноските, дължат и съдебните разходи по делото.

Ако сте принудени да ремонтирате покрива сам като собственик

Ако живеете на последния етаж и при всеки дъжд течове съсипват жилището ви, може да се наложи спешно да ремонтирате покрива, независимо, че останалите не са поели своята част от разходите. Събирането на дължимите вноски се проточва с години, въпреки настоятелното подканяне към съседите ви. Налага се да водите дела. Понякога съсобствениците могат да ви обвинят, че в рамките на ремонта сте направили допълнителни подобрения – т. е. похарчили сте повече пари от безусловно необходимите и те ви дължат по-малки суми от претендираните от вас.

В този случай вариантите са два в зависимост от това, дали има, или няма протокол от общото събрание, на което е взето решение за извършване на ремонта и за срока, в който съсобствениците трябва да внесат определените им вноски.