• Бихме желали да получим оферта във връзка с предоставяната от Вас услуга „Професионален Домоуправител“. От значение ли е дали всички апартаменти във входа са обитавани?

Цените на услугите се определят от общия брой апартаменти във Вашата Етажна Собственост. При направено запитване от Вас е добре да отбележите както общия брой апартаменти във Вашия вход, така и кои от тях са обитавани.

  • Какво е необходимо да направим, за да ползвааме услугите на „Професионален Домоуправител Avenzzi“ за професионален домоуправител?

За да наемете нашата фирма, първо трябва да направите Общо събрание (ОС) на Етажната собственост (ЕС), на което да се вземе и протоколира решение за наемане на юредическо лице предлагащо услугата „Професионален домоуправител“. Ако изявите желание, бихме могли да съдействаме и присъстваме на събранието. След приключването на събранието обсъждаме с Вас договора за изпълнение на услугата, като го съобразяваме и коригираме спрямо нуждите и потребностите на Вашата Етажна Собственост.

  • Обсъдихме предложения от Вас договор за услугата „Професионален Домоуправител“, но бихме желали да се нанесат допълнителни корекции. Възможно ли е да има промени в предложеният договор или да премахнем част от него?

Да, възможно е. Договорът се обсъжда и може да се променя според потребностите на Етажната Собственост. След като уточним всички предложени параметри по договора, и той е одобрен от Двете страни (Етажната Собственост и Професионален Домоуправител) не добавяме никакви допълнителни клаузи. Сключваме договор за период от две години, като имате възможността за прекратяването му с едномесечно предизвестие.

  • Кой, кога и как трябва да направи регистрацията на Етажната Собственост (ЕС) според ЗУЕС (Закона за Управление на Етажна Собственост)?

Съгласно ЗУЕС- Чл. 46б. (Нов – ДВ, бр. 57 от 2011 г.):
Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет, или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.
Обикновено в посочения от закона срок управителя на УС регистрира ЕС в общината чрез уведомление, че е избран от ЕС. При регистрация трябва да се носи копие от протокола на Общото събрание, на което е избран управителят.
За Ваше улеснение, Ние можем да внесем уведомлението, след като е попълнено, като дори можем да ви предоставим формуляр за попълване, който ще вземем от Общината.

  • Как се сформира месечната абонаментна такса за „Професионален Домоуправител“ на месец? За апартамент ли се плаща или на брой живущи в апартамента?

Абонаментите Пакети които предлага „Професионален Домоуправител Avenzzi“, са с цена за 1 брой апартамент на месец.

  • В цената на услугата „Професионален Домоуправител“ влиза ли организиране и контролиране на ремонтни дейности?

Да, в услугата “Професионален домоуправител” е включена тази дейност – ремонтът се контролира от нас и се приема с протокол, подписан от Управителния съвет на ЕС.

  • Събраните пари за различни ремонтни дейности в каква банкова сметка се внасят?

За фонд “Ремонт и обновяване” средствата се набират от ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание, съобразно идеалните части на отделните Собственици в общите части. Средствата във фонда се внасят периодично в банкова сметка със специално предназначение, която се открива на името на Председателя на Управителния съвет или друго избрано лице от ЕС и се натрупват, докато се появи нужда от ремонт.

  • Има ли определена минимална сума по закон, която трябва да е в постоянно наличност в касата на входа и каква е тя?

Не, няма такава задължителна сума. Според ЗУЕС, касата на Етажната собственост (ЕС) се състои от два фонда. За фонд “Ремонт и обновяване” средствата се набират от ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на Общото събрание, съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост. Събирането на наличност за такъв фонд, както и неговата сума, се определят според решение на Общото събрание. Другият фонд е за Месечни разходи” за Управление и Поддържане на общите части на Етажната Собственост, които се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и е предназначен за погасяване на текущи сметки на Етажната собственост (ЕС). Размерът им отново се определя с решение на ОС.

  • В случай, че събраната такса за Консумативи и Услуги на входа (Етажната собственост) не бъде изцяло похарчена през настоящия месец, остатъкът натрупва ли се за следващия месец, или се внася по банковата сметка? Това отразява ли се на таксата за следващия месец?

Остатъкът се внася в банката. През следващия месец се събира нова пълна такса, в противен случай се налага ежемесечно преизчисляване, което оскъпява услугата. Таксата не се променя от месец на месец, освен при належаща нужда, след предварително обсъждане.